Stimuleringsfonds van Ledenvereniging Thebe Extra

Met het Stimuleringsfonds van Ledenvereniging Thebe Extra steunen wij maatschappelijke projecten in ons werkgebied die de sociale binding, ontmoeting, welzijn en/of leefbaarheid in de lokale samenleving bevorderen. Vaak leven er in een gemeenschap allerlei wensen en ideeën, maar ontbreekt het aan financiële middelen. Met steun van het Stimuleringsfonds heeft ook uw project kans van slagen. Zo levert Ledenvereniging Thebe Extra een positieve bijdrage aan de zelfredzaamheid, veerkracht en het sociale netwerk van de inwoners.

Het project voldoet aan alle volgende criteria:

 1. Vindt plaats in het werkgebied* van Ledenvereniging Thebe Extra
 2. Bevordert de sociale binding, ontmoeting, welzijn en/of leefbaarheid in de lokale samenleving
 3. Levert een positieve bijdrage aan de zelfredzaamheid, veerkracht en het sociale netwerk van de inwoners
 4. De initiatiefnemers van het project zijn vrijwilligers
 5. Het project heeft geen commerciële insteek
 6. Omvat haalbare doelstellingen, een plan van aanpak en deugdelijke begroting
 7. Voor projecten met een totaalinvestering boven de € 1.500,- geldt dat naast de bijdrage van het Stimuleringsfonds ook een beroep dient te worden gedaan op andere financiers;
 8. Het Stimuleringsfonds vergoedt bij projecten boven de € 1.500,- maximaal 60% van de totale projectbegroting
 9. De periode tussen toewijzing van de financiële bijdrage en aanvang van het project is niet meer dan 1 jaar
 10. Het toegewezen bedrag dient binnen 1 jaar na uitbetaling besteed te zijn
 11. De investering vindt in de toekomst plaats
 12. Dit specifieke project heeft niet eerder een bijdrage ontvangen uit het Stimuleringsfonds
 13. De hoofdaanvrager is lid van Ledenvereniging Thebe Extra
 14. De initiatiefnemer van dit project heeft dit jaar nog geen andere aanvraag ingediend

Welke projecten komen niet in aanmerking:

 1. Projecten die onder verantwoordelijkheid c.q. financiering van andere professionele of commerciële organisaties vallen
 2. Projecten die via reguliere budgetten van professionele instellingen kunnen worden gefinancierd            
  (zoals b.v. zorgorganisaties, onderwijsinstellingen en welzijnsorganisaties)   
 3. Projecten die een structurele financiële bijdrage vragen
 4. Investeringen in onroerend goed in welke vorm dan ook
 5. Projecten die het imago van Ledenvereniging Thebe Extra kunnen schaden

Overige informatie:

 • Ledenvereniging Thebe Extra ondersteunt projecten die waardevol zijn voor haar leden en de overige inwoners in haar werkgebied Midden- en West-Brabant   
 • Aanvragen voor financiële bijdragen voor jubileumvieringen en/of uitstapjes worden in principe niet behandeld. Hier kan, in uitzonderlijke gevallen, een uitzondering op worden gemaakt. Dit wordt per aanvraag bekeken.
 • Het Stimuleringsfonds verstrekt uitsluitend een éénmalige bijdrage voor een bepaald project
 • De initiatiefnemer kan maximaal 1 project per jaar indienen bij het Stimuleringsfonds
 • Per aanvraagronde is er een totaalbedrag van € 25.000 beschikbaar

*Het werkgebied van Ledenvereniging Thebe Extra omvat dit volledige gebied:

U dient uw aanvraag in via onze website en u ontvangt daarna van ons per e-mail een ontvangstbevestiging. Als we nog aanvullende vragen hebben, zullen wij contact met u opnemen. Aanvragen die volledig zijn worden voorbesproken door de beoordelingscommissie.

Deze beoordelingscommissie, die bestaat uit leden van onze ledenraad, komt samen om de aanvragen van de projecten voor een financiële bijdrage te beoordelen. Dit overleg vindt plaats binnen twee weken na de uiterlijke inleverdata van 1 april en 1 oktober. Houd rekening met deze data als u uw aanvraag doet. Aanvragers van bedragen groter dan € 1.500,- worden uitgenodigd om voor de beoordelingscommissie het project in 3 minuten te presenteren. Hierna zal de commissie overleggen over de toekenning van het gevraagde bedrag.

Na de definitieve toekenning nodigt Ledenvereniging Thebe Extra u uit voor een feestelijke bijeenkomst. Hier zijn ook initiatiefnemers van andere projecten aanwezig en kunt u ervaringen met elkaar uitwisselen. De financiële bijdrage wordt rond de datum van de feestelijke uitreiking overgemaakt. Deze bijeenkomst vindt plaats binnen 2 maanden na de betreffende inleverdatum.

Uiterlijk drie maanden na afronding van het project brengt u schriftelijk verslag uit over het resultaat van het project. Dit gaat aan de hand van een formulier met een beperkt aantal vragen.


Uw aanvraag

Voldoet uw idee aan de spelregels? Dan kunt u het project op twee manieren indienen.

 1. Via het aanvraagformulier op de website. (Let op, deze dient u in één keer in te vullen)
 2. U kunt het formulier downloaden, invullen, op uw eigen computer opslaan en vervolgens hier uploaden.
   

Belangrijke data aanvraagronde 1 oktober 2019

 • Uw aanvraagformulier dient vóór 1 oktober door ons ontvangen te zijn
 • Omstreeks 15 oktober ontvangt u een reactie van de beoordelingscommissie. Indien het door u aangevraagde bedrag meer is dan € 1.500,- ontvangt u tevens een uitnodiging om uw project te komen presenteren. Het presenteren van deze projecten vindt plaats op donderdagmiddag 24 oktober
 • De projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage worden uitgenodigd voor een feestelijke uitreiking op donderdagavond 7 november

Met uw vraag om financiële steun bij Ledenvereniging Thebe Extra gaat u akkoord met een aantal plichten die u heeft indien uw aanvraag goedgekeurd wordt.

 • Wij verwachten dat u bij de publiciteit rondom uw project de rol van Ledenvereniging Thebe Extra meeneemt. Graag horen wij van u op welke wijze u hier invulling aan gaat geven. Bij de feestelijke uitreiking ontvangt u van ons een aantal handige hulpmiddelen om publiciteit te genereren voor uw project. Tevens vindt u op deze pagina overige tips en hulpmiddelen om uw project en Ledenvereniging Thebe Extra onder de aandacht te brengen.
 • U brengt een verslag uit over de opzet en uitvoering van het project. Deze verantwoording, waarin de gegeven bedragen zijn opgenomen, ontvangen wij graag binnen 3 maanden na afronding van het project op stimuleringsfonds@thebe-extra.nl. Als u minder heeft uitgegeven dan begroot, behoudt Thebe Extra zich het recht voor om het bedrag terug te vorderen.
 • Ledenvereniging Thebe Extra wil graag in contact blijven met de initiatieven die van ons een financiele bijdrage hebben ontvangen. Via onze nieuwsbrief Burgerinitiatieven houden we u graag op de hoogte van interessante weetjes en nieuwe ontwikkelingen. Meld u aan via deze pagina.

Hier vindt u enkele projecten die in het verleden gesteund zijn door het Stimuleringsfonds:
- Stichting Dorpswijzer Ulvenhout - ontmoetingsplek in Sociaal Cultureel Centrum De Pekhoeve
- Stichting Verbindend Vervoer - project Parelcabs
- Stichting Koningspark Raamsdonksveer - creëren van een zintuigenroute
- Stichting Samen Sporten Tilburg - organiseren G-voetbalweekend

De projecten krijgen hun cheques overhandigd tijdens een feestelijke uitreiking.

Tijdens de uitreiking op 5 juli 2018 werden er in totaal 19 cheques uitgereikt.
Bekijk de video (speelduur: 1 minuut) voor een korte impressie van die avond.

 

 

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via e-mail: stimuleringsfonds@thebe-extra.nl of telefonisch via 088 - 374 75 76 en vraag naar Sofie Petit of Richard de Rooij.