Stimulerings-
fonds
Spelregels

Heeft u een goed idee voor een maatschappelijk project?

Jaarlijks stellen wij een totaalbedrag van € 50.000,- beschikbaar om maatschappelijke projecten te stimuleren. Heeft u een goed idee wat de sociale verbinding, het welzijn en/of de leefbaarheid in de lokale samenleving bevordert en ontbreken de financiële middelen? Met steun van het Stimuleringsfonds heeft ook uw project kans van slagen.

 

Hoe komt u in aanmerking voor financiële ondersteuning vanuit het Stimuleringsfonds?

Het Stimuleringsfonds kent een aantal spelregels en voorwaarden… neem deze goed door. Denkt u in aanmerking te komen, dien dan uw aanvraag in. Een beoordelingscommissie komt maandelijks bij elkaar om ingezonden projecten te beoordelen en uw aanvraag te behandelen.

.

Criteria Stimuleringsfonds:

 • Het aangevraagde project vindt plaats in het werkgebied van Ledenvereniging Thebe Extra (Midden- en West-Brabant).
  .
 • Het project bevordert sociaal-maatschappelijke binding, ontmoetingen, welzijn en/of leefbaarheid in de lokale samenleving.
  .
 • Het project levert een positieve bijdrage aan de zelfredzaamheid, veerkracht en het sociale netwerk van de inwoners als ook aan de gezondheid van mensen.
  .
 • Het project omvat haalbare doelstellingen, een plan van aanpak en een deugdelijke begroting en dekkingsplan.
  .
 • Het projectinitiatief ligt bij vrijwilligers die in de uitvoering van activiteiten een substantiële bijdrage leveren. Financiering van professionals is alleen mogelijk voor de inzet voor ondersteuning en/of begeleiding van de vrijwilligers die naar ons oordeel benodigd en noodzakelijk is. Een evenwichtige verhouding tussen vrijwilligers en professionals dient primair voorop te staan en mag niet doorslaan ten gunste van professionals. Projecten waarin professionals overheersen dan wel in belangrijke mate aanwezig zijn, worden afgewezen; de inzet van vrijwilligers dient altijd hoofdbestanddeel te vormen bij uitvoering van activiteiten.
  .
 • Bij projecten boven de € 1.500 zorgt de aanvrager voor een medefinanciering van minimaal 40% en draagt Thebe Extra maximaal  60% bij. In uitzonderlijke gevallen kan van deze regeling afgeweken worden, zodat meer dan  60% van de kosten kunnen worden vergoed, indien de commissie daar aanleiding toe ziet.
  .
 • Thebe Extra vergoedt geen financiering van onroerende goederen en daarmede samenhangende of verbonden zaken zoals (de huur van) gebouwen, grond, speelterrein, installaties, en verbouwingen. Wel kunnen aanvullende voorzieningen die noodzakelijk zijn om het ontmoeten mogelijk te maken worden aangevraagd evenals speelvoorzieningen.
  .
 • De investering vindt in de toekomst plaats. De periode tussen toewijzing van de financiële bijdrage en aanvang van het project is niet meer dan 1 jaar. In faseringen opgedeelde projecten worden als eenmalig beschouwd. Er is geen doorlopende en/of structurele toekenning mogelijk: een toekenning geldt voor maximaal 1 jaar.
  .
 • De hoofdaanvrager is lid van Ledenvereniging Thebe Extra.
  .
 • Een project kan slechts één maal in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Herhalingen van het project worden niet gehonoreerd.
  .
 • PR: verwacht wordt dat u bij de publiciteit rondom uw project de rol van Ledenvereniging Thebe Extra meeneemt. Graag horen wij van u op welke wijze u hier invulling aan gaat geven. Bij de feestelijke uitreiking ontvangt u van ons een aantal handige hulpmiddelen om publiciteit te genereren voor uw project. U brengt een verslag uit over de opzet en uitvoering van het project. Deze verantwoording, waarin de gegeven bedragen zijn opgenomen, ontvangen wij graag binnen drie maanden na afronding van het project op stimuleringsfonds@thebe-extra.nl. Als u minder heeft uitgegeven dan begroot, behoudt Thebe Extra zich het recht voor om het bedrag terug te vorderen. Ledenvereniging Thebe Extra wil graag in contact blijven met de initiatieven die van ons een financiële bijdrage hebben ontvangen.
  .
 • Projectaanvragen worden beoordeeld aan de hand van de opgestelde criteria. Voor een goede beoordeling kan extra informatie worden opgevraagd. Indien een projectaanvraag geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen zal de afwijzing worden gemotiveerd. Tegen een negatieve beslissing kan niet in beroep worden gegaan.
  .
 • Bij onvoorziene omstandigheden die niet door dit toetsingskader worden gedekt beslist de bestuurder van Thebe Extra.
  .

Dien uw aanvraag in

.

Plichten aanvrager Stimuleringsfonds:

Met uw vraag om financiële steun bij Ledenvereniging Thebe Extra gaat u akkoord met een aantal plichten die u heeft indien uw aanvraag goedgekeurd wordt:

 • Wij verwachten dat u bij de publiciteit rondom uw project de rol van Ledenvereniging Thebe Extra meeneemt. Graag horen wij van u op welke wijze u hier invulling aan gaat geven. U vindt op deze pagina ons logo om te downloaden om zo Ledenvereniging Thebe Extra onder de aandacht te brengen.
  .
 • U brengt een verslag uit over de opzet en uitvoering van het project. U ontvangt van ons een mailbericht waarin gevraagd wordt naar de voortgang van uw project. Als u minder heeft uitgegeven dan begroot, behoudt Thebe Extra zich het recht voor om het bedrag terug te vorderen.
  .
 • Ledenvereniging Thebe Extra wil graag in contact blijven met de initiatieven die van ons een financiële bijdrage hebben ontvangen. U ontvangt van ons een aantal nieuwsbrieven met vragen over uw project.

 

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via e-mail: stimuleringsfonds@thebe-extra.nl of telefonisch via 088 – 374 75 76 en vraag naar Jolieke Braam of Annemarieke Lamper.
.
Bekijk ook onze veelgestelde vragen onderaan deze pagina!

Veelgestelde vragen Stimulerings-
fonds

Wat voor projecten en initiatieven ondersteunt het Stimuleringsfonds?

Met het Stimuleringsfonds ondersteunt Ledenvereniging Thebe Extra maatschappelijke projecten in ons werkgebied (Midden – en West-Brabant) die de sociale binding, ontmoeting, welzijn en/of leefbaarheid in de lokale samenleving bevorderen. Zo levert Thebe Extra een positieve bijdrage aan de zelfredzaamheid, veerkracht en het sociale netwerk van de inwoners.

Aan welke criteria dient een project of initiatief te voldoen?

Thebe Extra hanteert een aantal spelregels en criteria. We hebben ze op een rijtje gezet. Bekijk hier onze spelregels.

Hoe ziet de aanvraagprocedure eruit?

U kunt uw project aanmelden via het aanvraagformulier. Hoe dat in zijn werk gaat en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn, leest u door hier te klikken.

Hoe kan ik een aanvraag indienen?

U kunt u project aanmelden door het aanvraagformulier in te vullen. Klik hier voor het formulier.

Wanneer moet een aanvraag uiterlijk ingediend zijn?

Iedere maand is er een aanvraagronde. U kunt uw aanvraag indienen voor de eerste van de maand. Daarna vindt de beoordeling plaats. Voor het einde van de daaropvolgende maand ontvangt u een reactie van de beoordelingscommissie. Meer daarover leest u op onze pagina ‘dien uw aanvraag in‘.

Welke plichten heb ik als mijn aanvraag wordt toegekend?

Welke plichten u als aanvrager heeft, vindt u op de pagina ‘spelregels‘.

Wie beoordeelt de aanvraag?

Een onafhankelijke commissie, die uit leden van onze ledenraad bestaat, beoordeelt de aanvraag.

Met wie kan ik contact opnemen?

Binnen Thebe Extra houden onze projectcoördinatoren, Jolieke en Annemarieke, zich o.a. bezig met lokale initiatieven. Zij begeleiden u graag en denken altijd in mogelijkheden. Doe dus gerust een beroep op ze.  Ze zijn te bereiken via  e-mail: stimuleringsfonds@thebe-extra.nl of telefonisch via 088 – 374 75 76.

088 374 75 76