Stimuleringsfonds Ledenvereniging Thebe Extra

Het project voldoet aan de volgende criteria:

 • Het aangevraagde project vindt plaats in het werkgebied van Ledenvereniging Thebe Extra (Midden- en West-Brabant).

 

 • Het project bevordert sociaal-maatschappelijke binding, ontmoetingen, welzijn en/of leefbaarheid in de lokale samenleving.

 

 • Het project levert een positieve bijdrage aan de zelfredzaamheid, veerkracht en het sociale netwerk van de inwoners als ook aan de gezondheid van mensen.

 

 • Het project omvat haalbare doelstellingen, een plan van aanpak en een deugdelijke begroting en dekkingsplan.

 

 • Het projectinitiatief ligt bij vrijwilligers die in de uitvoering van activiteiten een substantiële bijdrage leveren. Financiering van professionals is alleen mogelijk voor de inzet voor ondersteuning en/of begeleiding van de vrijwilligers die naar ons oordeel benodigd en noodzakelijk is. Een evenwichtige verhouding tussen vrijwilligers en professionals dient primair voorop te staan en mag niet doorslaan ten gunste van professionals. Projecten waarin professionals overheersen dan wel in belangrijke mate aanwezig zijn, worden afgewezen; de inzet van vrijwilligers dient altijd hoofdbestanddeel te vormen bij uitvoering van activiteiten.

 

 • Bij projecten boven de € 1.500 zorgt de aanvrager voor een medefinanciering van minimaal 40% en draagt Thebe Extra maximaal  60% bij. In uitzonderlijke gevallen kan van deze regeling afgeweken worden, zodat meer dan  60% van de kosten kunnen worden vergoed, indien de commissie (en indien van toepassing, het DB van STEM) daar aanleiding toe ziet en voor zover deze het maximum van de jaarbegroting van STEM niet overschrijden.

 

 • Thebe Extra vergoedt geen financiering van onroerende goederen en daarmede samenhangende of verbonden zaken zoals (de huur van) gebouwen, grond, speelterrein, installaties, en verbouwingen. Wel kunnen aanvullende voorzieningen die noodzakelijk zijn om het ontmoeten mogelijk te maken worden aangevraagd evenals speelvoorzieningen.

 

 • De investering vindt in de toekomst plaats. De periode tussen toewijzing van de financiële bijdrage en aanvang van het project is niet meer dan 1 jaar. In faseringen opgedeelde projecten worden als eenmalig beschouwd. Er is geen doorlopende en/of structurele toekenning mogelijk: een toekenning geldt voor maximaal 1 jaar.

 

 • De hoofdaanvrager is lid van Ledenvereniging Thebe Extra.

 

 • Een project kan slechts één maal in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Herhalingen van het project worden niet gehonoreerd.

 

 • PR: verwacht wordt dat u bij de publiciteit rondom uw project de rol van Ledenvereniging Thebe Extra meeneemt. Graag horen wij van u op welke wijze u hier invulling aan gaat geven. Bij de feestelijke uitreiking ontvangt u van ons een aantal handige hulpmiddelen om publiciteit te genereren voor uw project.U brengt een verslag uit over de opzet en uitvoering van het project. Deze verantwoording, waarin de gegeven bedragen zijn opgenomen, ontvangen wij graag binnen drie maanden na afronding van het project op stimuleringsfonds@thebe-extra.nl. Als u minder heeft uitgegeven dan begroot, behoudt Thebe Extra zich het recht voor om het bedrag terug te vorderen.Ledenvereniging Thebe Extra wil graag in contact blijven met de initiatieven die van ons een financiële bijdrage hebben ontvangen. Via onze nieuwsbrief Burgerinitiatieven houden we u graag op de hoogte van interessante weetjes en nieuwe ontwikkelingen.

 

 • Projectaanvragen worden beoordeeld aan de hand van de opgestelde criteria. Voor een goede beoordeling kan extra informatie worden opgevraagd. Indien een projectaanvraag geheel of gedeeltelijk wordt afgewezen zal de afwijzing worden gemotiveerd. Tegen een negatieve beslissing kan niet in beroep worden gegaan.

 

 • Bij onvoorziene omstandigheden die niet door dit toetsingskader worden gedekt beslist de directeur in overleg met het bestuur.
088 374 75 76