Vacature Raad van Toezicht Thebe

Wie wil en kan mee omdenken in de raad van toezicht ?

Thebe Extra is een zelfstandige ledencoöperatie van ongeveer 105.000 huishoudens in Midden- en West-Brabant. Thebe Extra is een zelfstandige rechtspersoon in de vorm van een Coöperatie UA. Ons eigen uitgangspunt is: beter zorgen voor jezelf en voor elkaar.

Thebe Extra heeft als hoogste orgaan een ledenraad, een bestuur en een bureau met ongeveer 20 personeelsleden.

Over enkele maanden ontstaat er een vacature in de Raad van Toezicht van Thebe. Thebe Extra kan bij deze vacature een voordracht doen.  De RvT van Thebe heeft het profiel voor de kandidaat vastgesteld. Thebe Extra heeft een aantal eigen accenten aangebracht.

Thebe Extra is nu op zoek naar die onafhankelijke kandidaat voor de raad van toezicht van Thebe. Die raad benoemt het lid in de raad van toezicht op voordracht van Thebe Extra.

Wij zoeken een voor te dragen kandidaat die, naast de algemene taak, toegeruste competenties en bekwaamheden heeft. Hij of zij:

 • is als toezichthouder relatiegericht;
 • heeft qua persoonlijkheid een verbindende en reflecterende stijl;
 • krijgt of heeft snel inzicht in het actuele én toekomstige sociale domein; iemand van buiten het sociale domein kan een pré zijn;
 • heeft in de raad van toezicht specifiek aandacht voor het creatief doordenken in teamverband wat de komende decennia nodig is; iemand die het gesprek stimuleert tot omdenken naar nieuwe perspectieven. Met oog op de maatschappelijke behoeften enerzijds versus de mogelijkheden bij verpleging en verzorging en aanpalende gebieden anderzijds;
 • is samen met zijn collega’s in de RvT sparringpartner voor de raad van bestuur, wat betreft de middellange en langere termijnvisie en -koers.

Geïnteresseerd? Fijn, en lees verder.
Kent u iemand die die aan het profiel voldoet: heel mooi, attendeer betrokkene erop!

 


 

Over Thebe            

Thebe levert wijkverpleging, specialistische zorg, thuis-begeleiding en dagbesteding in 19 gemeenten in West- en Midden-Brabant. Daarnaast bieden we zorg in 23 woonzorgcentra in de regio. Met aandacht en toewijding verlenen onze zorgprofessionals en vrijwilligers menslievende zorg. Bij Thebe werken ongeveer 4.500 medewerksters en medewerkers en circa 1.500 vrijwilligers

Samen met de cliënt, zijn naasten en andere zorgverleners werkt Thebe aan de hoogst haalbare kwaliteit van leven die past binnen zijn leefomgeving. Denk in mogelijkheden en kansen en blijf de mens achter de problematiek zien. Want ieder mens is waardevol en welkom.

Informatie over Thebe en Thebe Extra: ga naar de websites van beide organisaties.

Raad van Toezicht van Thebe

De raad van toezicht van Thebe ziet de raad van toezicht als een orgaan dat namens de samenleving toezicht uitoefent

 • De raad beoogt met zijn functioneren bij te dragen aan het realiseren van de doelstellingen van Thebe.
 • De raad van toezicht ziet erop toe dat Thebe de juiste toekomstbestendige keuzes maakt, binnen de financiële kaders, waarbij de positie van de cliënt centraal staat en waarbij alle relevante belangen steeds zorgvuldig worden afgewogen.
 • De missie van Thebe, geformuleerd in ‘De Bedoeling’, speelt hierbij de hoofdrol.
 • Naleving van de Zorgbrede Governancecode (2017) is het uitgangspunt voor het handelen van de raad van toezicht van Thebe.
 • De raad van toezicht ziet erop toe dat ook de raad van bestuur zich aan deze code houdt.

De raad rekent de volgende taken en bevoegdheden in ieder geval tot zijn verantwoordelijkheid:

 • zorg dragen voor een goed functionerend intern toezicht (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de raad van toezicht);
 • zorg dragen voor een goed functionerende raad van bestuur (door benoeming, beoordeling en ontslag van (leden van) de raad van bestuur);
 • houden van integraal toezicht op het beleid van de raad van bestuur en de algemene gang van zaken in de instelling;
 • beoordelen c.q. goedkeuren van het strategisch beleid van de raad van bestuur;
 • fungeren als adviseur en klankbord voor de raad van bestuur;
 • benoemen van de accountant van de stichting na advies van de raad van bestuur;
 • toezicht houden op de wijze waarop vorm wordt gegeven aan het overleg met de belanghebbenden.

De raad van toezicht bestaat uit minimaal vijf leden waaronder een voorzitter en een vicevoorzitter.

 • De achtergrond en expertise van ieder lid leidt tot een samenstelling van de raad van toezicht, waarbij zo goed mogelijk de relevante deskundigheden zijn vertegenwoordigd om de toezichtstaken te kunnen uitvoeren.
 • Hierbij is ook een aantal commissies ingesteld: de auditcommissie Middelen, de auditcommissie Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie en de Remuneratiecommissie.
 • Er is sprake van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor het integrale toezicht.
 • De leden worden benoemd voor een periode van vier jaar, met de mogelijkheid om deze termijn één keer te verlengen.
 • De raad van toezicht vergadert minimaal zes keer per jaar met de raad van bestuur.

De raad van toezicht houdt zoveel mogelijk gevoel met de organisatie. De raad doet dit middels werkbezoeken, regulier overleg met delegaties van de cliëntenraad en ondernemingsraad, het periodiek bijwonen van vergaderingen en conferenties binnen Thebe, contact met de externe accountant en het onderhouden van contacten met externe belanghebbenden.

Belangrijke strategische thema’s waaraan de raad van toezicht de komende tijd aandacht zal besteden zijn o.a. op kortere termijn:

 • borging van kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorgverlening aan cliënten, mede in het licht van de huidige krapte op de arbeidsmarkt;
 • realisering van verdieping van het werken vanuit “De Bedoeling” en de doorontwikkeling van dit gedachtegoed, meer in het bijzonder de ontwikkeling van kwaliteit van zorg en welzijn met de focus op de leefwereld van de cliënt;
 • inspelen op de sociale en maatschappelijke productiviteit;
 • bewaken van kostenefficiency.

Op middellange en langere termijn:

 • innovaties in het zorgaanbod, o.a. de inzet van state of the art zorgtechnologie en domotica op de locaties en in de teams;
 • afweging resp. realisatie van nieuw- en verbouwactiviteiten, met behoud van verantwoorde vermogensparameters;
 • ontwerpen van de organisatie voor verpleging en verzorging op een termijn van 10 tot 30 jaar en de transformatie van Thebe, waarbij de nadruk steeds meer ligt op het zelfzorg van burgers en bewoners die daartoe in ieder geval in staat zijn;
 • het begrip positieve gezondheid leidend te laten worden en invulling te laten geven.

Profiel leden raad van toezicht

 • heeft affiniteit met de gezondheidszorg en onderschrijft de doelstelling, de visie en ambitie van Thebe;
 • heeft een academisch werk- en denkniveau;
 • heeft bestuurlijke/ toezichthoudende kwaliteiten en ervaring;
 • demonstreert in zijn doen en laten de gewenste grondhouding als toezichthouder;
 • beschikt over een relevant netwerk en heeft brede maatschappelijke belangstelling;
 • weet een juist evenwicht te vinden tussen betrokkenheid en afstand, tussen abstractie en gevoel voor details, tussen vertrouwen geven en kritisch onafhankelijk volgen, tussen adviseren en toezicht houden;
 • draagt bij aan productief en prettig samenspel met de raad van bestuur;
 • heeft inzicht in de externe context van de organisatie, heeft een goed ontwikkelde maatschappelijke antenne en geweten;
 • heeft het vermogen om in teamverband te functioneren en daarbij een eigen meerwaarde toe te voegen;
 • handelt integer, onafhankelijk en met verantwoordelijkheidsgevoel;
 • onderschrijft en handelt conform de Zorgbrede Governancecode 2017;
 • is voldoende beschikbaar voor de activiteiten van de raad van toezicht.

Gelet op de maximale zittingstermijn van de leden van de raad van toezicht ontstaat de vacature voor lid raad van toezicht op voordracht van de coöperatieve ledenvereniging Thebe Extra.


Wij zoeken een lid voor de voordracht van Thebe Extra

Van alle leden in de raad van toezicht van Thebe wordt een eigen toegevoegde waarde verwacht. Daarmee kunnen de diverse relevante aandachtsgebieden en competenties aanwezig zijn in de raad.

Daarnaast moet zo veel mogelijk voldaan worden aan het algemene profiel hiervoor genoemd.

Thebe Extra zoekt naar een voor te dragen lid met ruim voldoende kwaliteiten die deels overlappend maar zeker ook aanvullend zijn op de zittende leden. Iemand die met name:

 • als toezichthouder relatiegericht is;
 • qua persoonlijkheid een verbindende en reflecterende stijl heeft;
 • snel zicht krijgt of heeft in het actuele én toekomstige sociale domein; komend van buiten het sociale domein is misschien juist een pré;
 • de raad van toezicht bijstaat, stimuleert op het gebied van het creatief doordenken bij wat de komende decennia nodig is en zo stimuleert tot omdenken naar nieuwe perspectieven gegeven de maatschappelijke behoefte enerzijds versus de mogelijkheden bij verpleging en verzorging en aanpalende gebieden anderzijds;
 • sparringpartner is voor de raad van bestuur wat betreft de middellange en langere termijnvisie en -koers.
 •  inbreng kan leveren voor de auditcommissie Middelen (financiën, vastgoed en ICT).

Wij zoeken een persoon die in het werkgebied van Thebe geen functie bekleedt in de uitvoering of toezicht binnen de sector VVT.

Het te benoemen lid heeft na benoeming in de RvT van Thebe geen last en ruggenspraak met Thebe Extra.

Vergoeding

Aan de werkzaamheden is een vergoeding verbonden overeenkomstig één klasse lager dan het maximum van de Wet normering topinkomen (Wnt II) en met in achtneming van de adviesregeling van de NvTZ gehonoreerd wordt op 80% van dat bedrag. Dat resulteert in €14.800 per jaar.

Belangstelling?

Belangstellenden kunnen zich vóór 10 mei 2021 uitsluitend via de mail wenden tot de voorzitter van de ledencoöperatie Thebe Extra p/a thebe.extra.vacature@xs4all.nl

Een selectiecommissie is gevormd uit een delegatie van het bestuur en de ledenraad van Thebe Extra aangevuld met twee leden van de raad van toezicht van Thebe. Een kennismaking met de raad van bestuur en de rest van de raad van toezicht van Thebe maakt onderdeel van de procedure uit.

De voordracht aan de raad van toezicht wordt opgesteld door het bestuur van Thebe Extra. 

Ook  zal er een gesprek plaatsvinden met een delegatie van de OR van Thebe, die adviesrecht heeft over de benoeming.