Inwonersinitiatieven

Uw initiatief
maakt het verschil

Ledenvereniging Thebe Extra helpt lokale initiatieven verder op weg

Organisaties en informatiebronnen voor lokale initiatieven

Heeft u als (nieuw) initiatief extra hulp nodig? Verschillende maatschappelijke (netwerk)organisaties staan voor u klaar en helpen u graag verder op weg. Ook zijn er interessante informatiebronnen beschikbaar waar u als initiatiefnemer uw voordeel mee kunt doen.

Interessante organisaties

Koepel Zorgcoöperaties Zuid-Nederland (Koepel)

De Koepel ondersteunt en stimuleert burgerinitiatieven in Zuid-Nederland waar nodig en gewenst om via netwerken hun gemeenschapskracht te versterken op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Ledenvereniging Thebe Extra is partner van de Koepel.

Meer informatie:

Landelijk Netwerk Nederland Zorgt Voor Elkaar (NLZVE)

Nederland Zorgt Voor Elkaar is het landelijk netwerk van bewonersinitiatieven die zich bezighouden met welzijn, wonen en zorg. NLZVE deelt kennis, ervaringen, knelpunten, oplossingen en onderzoek op het terrein van welzijn, zorg en wonen. Daarnaast behartigt het netwerk de belangen van de aangesloten bewonersinitiatieven op landelijk niveau.

Meer informatie:

KNHM foundation

Hulp nodig bij jouw burgerinitiatief?

KNHM foundation daagt mensen uit hun leefomgeving socialer en mooier te maken. De adviseurs van KNHM inspireren, adviseren en verbinden maatschappelijke initiatieven waardoor zij sneller groeien. Dit doen we als landelijk netwerk van 400 adviseurs die zich pro bono inzetten.

Meer informatie:

Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (VKKNB)

Kern(kr)achtig samen-werken

De Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant is opgericht om initiatieven van bewoners te ondersteunen en stimuleren. Dit om de vitaliteit en leefbaarheid van dorpen en buurten te behouden en/of verbeteren. Thema’s die o.a. aan de orde komen zijn “Zorg voor elkaar”, “Wonen”, “Vervoer”, “Kerken en herbestemming”. De VKKNB doet dit door uitwisseling van ervaringen en kennis en door advisering, activering en belangenbehartiging van en aan de kleine kernen, buurten, dorpsraden, bewonersorganisaties, dorpsplatforms en initiatiefgroepen. We vertrouwen daarbij op de kracht van inwoners en gaan uit van zelfsturing waarin gemeenschapsontwikkeling een belangrijke rol inneemt.

Meer informatie:

StérkBrabant

Samen Stérk!

Wil jij jouw kennis delen met andere burgerinitiatieven en sociaal ondernemers? Wil je elkaar online en offline ontmoeten? Leren van elkaar en samen de verbinding maken? Stap in ons netwerk en draag bij aan een inclusief en sociaal veerkrachtig Brabant!

Meer informatie:

LSA bewoners

Het LSA is een netwerk van bewonersgroepen, buurthuizen in zelfbeheer, bewonersbedrijven en coöperaties. Wij delen onze kennis en bundelen onze kracht!

LSA is een sterk netwerk dankzij én voor onze leden: lokale bewonersgroepen. We ontmoeten elkaar tijdens onze programma’s, trainingen, bijeenkomsten of wanneer initiatiefnemers bij ons aankloppen voor advies en ruggensteun. Zo geven we kennis door en brengen we bewonersgroepen ook met elkaar in contact. Door het leggen van zulke nieuwe verbindingen versterkt het netwerk.

Meer informatie:

Ella Vogelaar Academie voor Gemeenschapskracht

Samen weten we méér

De Ella Vogelaar Academie is dé plek voor iedereen die wil leren over gemeenschapskracht en vitale gemeenschappen. Wij vormen samen een onderzoekgemeenschap en een platform (online en offline) voor onderzoek, kennisdeling, informatie-uitwisseling en dialoog. De academie is laagdrempelig en inclusief. Iedereen kan deelnemen: betrokken en actieve bewoners, bestuurders, professionals en wetenschappers.

De Ella Vogelaar Academie brengt de kennis en ervaring van bewonerscollectieven bijeen in een inspirerend en praktisch ingestoken curriculum. Van en voor elkaar. Je kunt er cursussen, workshops en dialogen bijwonen maar óók zelf aanbieden. En je kunt meepraten en meedenken over de ontwikkeling van de academie zelf.

Meer informatie:

Sesam Academie

SESAM academie is een maatschappelijk adviesbureau waarin ruim 75 senioren hun expertise belangeloos inzetten voor vrijwilligersorganisaties. De missie van SESAM is het bevorderen van de kwaliteit en professionaliteit van vrijwilligersorganisaties. Dit betekent dat wij samen met u problemen oplossen. Resultaatgericht en gericht op de toekomst, zodat u daarna zelf verder kunt. Het gaat hier om bestuurlijke- en organisatorische vraagstukken: Strategie, organisatie, coaching, marketing en communicatie, financiën, fondsenwerving en vrijwilligersbeleid.

Meer informatie:

’t Heft

’t Heft is hét platform voor gemeenschapshuizen en multifunctionele centra in Noord-Brabant. ’t Heft geeft ondersteuning en advies.

Meer informatie:

Interessante informatiebronnen

Kennisbank Nederland Zorgt Voor elkaar

Meer informatie over praktijkvoorbeelden, gereedschap, kennisbank en veelgestelde vragen voor bewonersinitiatieven vind je hier: https://www.nlzorgtvoorelkaar.nl/helpdesk/  

Kennisbank StérkBrabant

Bij Stérk.Brabant helpen we initiatieven, onder andere met kennis. Daarom delen we alle documenten die voor jou wellicht interessant zijn! Thema’s zijn onder meer: financiering, bedrijfsvoering, impact, zichtbaarheid, netwerken & samenwerken en corona-dossier.

Meer informatie: https://sterkbrabant.nl/kennisbank/

Allecijfers.nl

AlleCijfers.nl biedt duidelijke informatie op basis van ‘open data’. Open data verwijzen naar alle openbare gegevens die overheden en andere partijen beschikbaar stellen. Bekijk alle cijfers en grafieken voor Nederland, per provincie, gemeente, woonplaats, wijk of buurt of per postcode. Met meer dan 100 onderwerpen per regio!

Meer informatie: https://allecijfers.nl/

ZorgSaamWonen.nl

ZorgSaamWonen is het landelijke platform voor de maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en welzijn. ZorgSaamWonen heeft als missie het delen van kennis en het verbinden van professionals en organisaties in één community vanuit het fysieke en sociale domein, teneinde de gezamenlijk opgestelde versnellingsagenda 2030 te realiseren. Eisen van duurzaamheid, flexibiliteit en technologie nemen in fors tempo toe. We moeten echt aan de slag met elkaar!

Meer informatie:

088 374 75 76